Thống kê truy cập

Online : 4060
Đã truy cập : 138198341

Hợp tác xã nông nghiệp Đức Lân Đại hội nhiệm kỳ 2016- 2019, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012

22/04/2016 10:38 Số lượt xem: 62
Ngày 21/4, Hợp tác xã nông nghiệp Đức Lân xã Yên Phụ tổ chức đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2016 - 2019, gắn với chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Đây là đại hội được huyện Yên Phong chọn làm đơn vị tổ chức trước rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn huyện.

       Tại đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ qua và thông qua Điều lệ, Phương án Sản xuất kinh doanh. Đại hội HTX nông nghiệp Đức Lân bầu HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát …. Mục tiêu hướng tới của HTX trong nhiệm kỳ mới đó là: Xây dựng HTX ngày một phát triển theo hướng bền vững đúng với đường lối chủ trương của đảng và nhà nước; tập trung phát triển các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp để thay thế cho mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp; từ đó nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế thành viên HTX tạo động lực để thành viên gắn bó với nông nghiệp, góp phần cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới./.

               

 

Chí Thanh - Đài PT Yên Phong