STT

Tên di tích

Loại hình

Địa điểm

Ghi chú

 

 1.  

Đình Xà Đông

Lịch sử

Làng Xà Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 12/2005/QĐ-BVHTT

Ngày: 17/3/2005

 1.  

Phòng tuyến sông Như Nguyệt (Chùa Bồ Vàng)

Lịch sử văn hoá

Thôn Như Nguyệt, Xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 28/VH- QĐ

Ngày: 18/01/1988

 1.  

Chùa Vọng Nguyệt (Khai Nghiêm tự)

 

Làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 35/2005/QĐ-BVHTT

Ngày: 22/08/.2005

 1.  

Đền Xà (Di tích Lịch sử phòng tuyến sông Như Nguyệt trong kháng chiến chống Tống năm 1077)

Lịch sử văn hoá

Thôn Đoài, Xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 28/VH- QĐ

Ngày: 18/01/1988

 1.  

Đền Vọng Nguyệt (đền Bà)

 

Làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 28/BVH

Ngày: 18/01/1988

 1.  

Đình làng Như Nguyệt

Lịch sử văn hoá

Thôn Như Nguyệt, Xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 1626/QĐ-UBND

Ngày: 21/12/2012

 1.  

Đình làng Nguyệt Cầu

Lịch sử văn hoá

Làng  Nguyệt Cầu, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 1376/QĐ-UBND

Ngày: 25/10/2006

 1.  

Đình Vọng Nguyệt

Lịch sử văn hoá

Làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 61/QĐ-UBND

Ngày: 15/01/2009

 1.  

Đền Đông (thờ ông Tổ nghề ép dầu Nguyễn Quang Tán)

Lịch sử văn hoá.

Thôn Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 138/QĐ-CT

Ngày: 29/01/2003

 1.  

Đền Như Nguyệt

Lịch sử văn hoá

Làng Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 1372/QĐ-UBND

Ngày: 25/10/2006

 1.  

Nhà cổ dân gian-từ đường họ Lê Danh

Kiến trúc nghệ thuật

Thôn Xà Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 1113/QĐ-UBND

Ngày: 16/8/2007

 1.  

Từ đường họ Lê Duy

Lịch sử văn hoá

Thôn Phương La Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 1489/QĐ-UBND

Ngày: 05/10/2009

 1.  

Nhà thờ họ Lê Lục Chi

Lịch sử văn hoá.

Thôn Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 1160/QĐ-UBND

Ngày: 30/8/2012

 1.  

Nhà thờ họ Ngô

Lịch sử văn hoá

Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Tỉnh

Số: 49/UB

Ngày: 20/01/1998

 1.  

Mộ và Đền thờ Nguyễn Duy Thức

Lịch sử

Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 1263/QĐ-BVHTTDL

Ngày: 26/04/2014

 1.  

Đình Đoài

 

Thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

 
 1.  

Chùa Cảnh Long

 

Thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

 
 1.  

Chùa Hưng Khánh

 

Thôn Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

 
 1.  

Chùa Bảo Nghiêm

 

Thôn Nguyệt Cầu, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

 
 1.  

Miếu Cô

 

Thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

 
Sưu tầm