Cơ cấu tổ chức UBND xã

16/08/2019 20:14 Số lượt xem: 657

1.Đồng chí : Nguyễn Đức Chiều

   

Năm sinh : 24/10/1973

Chức vụ : Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã

Quê quán : Thọ Khê – Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Ngày vào Đảng :  Ngày 08/11/1996;       Chính thức : Ngày 08/11/1997

 

2.Đồng chí : Nguyễn Hải Anh

   

Năm sinh : 17/8/1975

Chức vụ : ĐUV,Phó chủ tịch UBND  xã Đông Thọ

Quê quán : Thọ Vuông - Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn : Đại Học

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Ngày vào Đảng :  Ngày 17/5/1995;       Chính thức : Ngày 17/5/1996

 

3. Đông chí: Nguyễn Xuân Thuộc

Năm sinh : 15/10/1967

Chức vụ :  ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã Đông Thọ

Quê quán : Thọ Khê – Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Ngày vào Đảng :  Ngày 03/01/2006;       Chính thức : Ngày 03/01/2007

Hoàng Thành