Chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy xã

16/08/2019 18:01 Số lượt xem: 769
Chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy xã

BCH Đảng ủy xã Đông Thọ gồm 13 Đ/c trong đó có 03 Đ/c Thường vụ đảng ủy.

 Tổng số đảng viên trong đảng bộ tính đến năm 2018 là 229 đảng viên. Sinh hoạt trong 10 chi bộ.

* Chức năng nhiệm vụ:

- Lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, công tác dân vận của Đảng.

- Quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, các chỉ thị của TW, Tỉnh, Huyện và nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ 25 thành chương trình, kế hoạch, đề án.

- Xem xét và quyết định việc bố trí cán bộ xã theo dự kiến của Ban thường vụ đảng ủy trình Ban chấp hành.

* Phân công nhiệm vụ của Đ/c Bí thư, Phó bí thư:

- Đ/c Bí thư đảng ủy:

Giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ, BCH, BTV Đảng ủy. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các phiên họp của BCH, BTV Đảng ủy và Hội nghị Đảng bộ. Bàn bạc, quyết định, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết khi đã được thông qua.

Nắm các nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm chủ yếu về công tác do cấp ủy phân công. Trực tiếp lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ.

- Đ/c Phó bí thư thường trực Đảng ủy: (Phụ trách công tác xây dựng Đảng)

Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV Đảng ủy trong điều hành công việc thường trực hàng ngày theo Nghị quyết của BCH, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng, BCH theo thẩm quyền của cấp mình.

Tổ chức giao ban hàng tháng và thông tin về tình hình, chủ trương của BCH, BTV Đảng ủy cho cấp ủy, đoàn thể, chi bộ trực thuộc.

Xem xét, đề xuất với BTV Đảng ủy về bố trí, đào tạo, sử dụng cán bộ. Quản lý công tác đảng viên.

- Đ/c Phó bí thư Đảng ủy: (Phụ trách chính quyền)

Chịu trách nhiệm về mọi nhiệm vụ công tác của UBND. Cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH xây dựng và kiện toàn bộ máy cán bộ xã, thôn. Xem xét, đề xuất với BTV về quyết định bố trí cán bộ thuộc công tác chính quyền.

 

Hoàng Thành