Chức năng nhiệm vụ của UBND xã

16/08/2019 20:13 Số lượt xem: 574

UBND xã Đông Thọ gồm: 22 Đ/c cán bộ, công chức trong đó có Đ/c Chủ tịch UBND, 02 Phó chủ tịch UBND, 02 Ủy viên UBND.

* Chức năng nhiệm vụ của UBND xã:

1. Uỷ ban nhân dân xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch,  phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên là cán bộ, công chức thuộc UBND xã chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của đảng uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã; Phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

3. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của Uỷ ban nhân dân xã.

4. Cán bộ công chức cấp xã phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác.

* Phân công nhiệm vụ Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND:

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã là người đứng đầu Uỷ ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân. Chịu trách nhiệm thực hiện, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 35 mục 3 luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời cùng với Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Uỷ ban nhân dân khi vắng mặt thì uỷ quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay, bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ và Hội đồng nhân dân xã.

Căn cứ vào các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của Uỷ ban nhân dân xã.

Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Uỷ ban nhân dân xã và cán bộ công chức khác thuộc Uỷ ban nhân dân xã, trưởng thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn, những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân xã và thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân theo quy định của Pháp luật.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã, hoạt động của Uỷ ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện.

Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các Đoàn thể nhân dân cấp xã. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác, nghiên cứu tiếp thu và các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể nhân dân đối với công tác của Uỷ ban nhân dân tạo điều kiện để các Đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của Pháp luật.

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các phó Chủ tịch UBND:

+Trách nhiệm chung:

 Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Các phó Chủ tịch dược sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao.

 Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về lĩnh vực được giao về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình. Cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban nhân dân.

 Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết. Nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, các thôn thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

+ Trách nhiệm cụ thể:

Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế. Ngoài việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải quyết  công việc đã nêu tại điểm 3.1, khoản 3, điều 4, còn được Chủ tịch uỷ quyền lãnh đạo công việc của Uỷ ban nhân dân xã khi Chủ tịch đi vắng và được phân công phụ trách các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, tín dụng, thống kê, văn phòng, tư pháp hộ tịch, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn. Phụ trách Tư pháp xã.

Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hoá – xã hội. Ngoài việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc đã nêu tại điểm 3.1, khoản 3, điều 4, Còn được Chủ tịch phân công phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục; Y tế;  Dân số - gia đình và Trẻ em; Văn hoá - thông tin; Thể dục - thể thao; Truyền thanh; Công tác tôn giáo; lao động thương binh  và xã hội; các tổ chức quần chúng. Kiêm trưởng ban Tôn giáo xã.

Hoàng Thành