Chức năng nhiệm vụ của HĐND xã

16/08/2019 20:10 Số lượt xem: 8769

HĐND xã Đông Thọ gồm 23 Ông bà đại biểu trong đó bao gồm cả Đ/c Chủ tịch HĐND và Đ/c Phó chủ tịch HĐND.

*Chức năng nhiệm vụ:

    1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

    2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

    3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

    4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

    5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

    6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

    7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

    8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

    *Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND:

    + Chủ tịch HĐND: 

     Điều hành chung các công việc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã. Giữ mối liên hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân xã với Thường trực HĐND các cấp.

    - Chỉ đạo và quyết định dự kiến nội dung, chương trình, triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã. Chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, điều khiển các phiên khai mạc, chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Ký chứng thực nghị quyết kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.

    - Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.Chỉ đạo xây dựng và chủ trì công tác giám sát của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã tại địa phương.

    - Chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền địa phương; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp. Chỉ đạo công tác đối ngoại của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dânxã.Chủ trì các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

    - Ký các văn bản sau: Giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân xã bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Trưởng Phó các ban của Hội đồng nhân dân xã;  phê chuẩn Nghị quyết kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân xã; thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chỉ định Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Ký các nghị quyết, quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân xã và các văn bản quan trọng khác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

    - Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.

    - Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

    - Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Hội đồng nhân dân xã theo quy định.

    + Phó chủ tịch HĐND:

     Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dânxã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo các hoạt động thường xuyên của đại biểu Hội đồng nhân dân xã chuyên trách.

    - Tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã.

    - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lãnh đạo, điều hành các hoạt động thường xuyên và giải quyết công việc hàng ngày của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã; 

    - Tham gia chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, trực tiếp điều khiển một số phiên họp của Hội đồng nhân dân xã theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Chủ trì công tác chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã; tổ chức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

    - Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân xã phân công các Ban của Hội đồng nhân dân xã thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo Thư ký kỳ họp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã hoàn chỉnh nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua để Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ký chứng thực.

    - Đôn đốc, điều hòa hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, các cơ quan thông tấn báo chí.

    - Chỉ đạo giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Hội đồng nhân dân theo quy định.Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.

    - Ký các văn bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Hoàng Thành