Huyện ủy Yên Phong thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

01/11/2019 15:08 Số lượt xem: 447
 Sáng ngày 30/10, Huyện ủy tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

ần Trung – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Cường – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đ/c Nguyễn Anh Tuấn –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đ/c Nguyễn Văn Hòa -Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, cơ quan tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện; bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy và lãnh đạo các xã, thị trấn.

       Tại hội nghị, các đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành của huyện, cơ quan TƯ đóng trên địa bàn; lãnh đạo các xã, thị trấn và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã được nghe đ/c Trần Văn Vững - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp thông tin, triển khai tới các đại biểu. Nội dung cốt lõi, trọng tâm kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH TW Đảng khóa XII vừa được cho ý kiến thông qua tại Hà Nội gồm những vấn đề trọng tâm như: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin tới các đại biểu: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018. Cũng như việc bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, thi hành kỷ luật một số trường hợp vi phạm.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, BTV Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới: Các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương  tập trung thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ chủ chốt và đảng viên bằng hình thức phù hợp, gắn với sinh hoạt Chi bộ. Tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2015-2020 để có biện pháp, giải pháp lãnh đạo lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc chuẩn bị văn kiện cũng như công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội. Tập trung chỉ đạo, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những tồn tại vướng mắc ở địa phương, cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra./.

Nguồn: http://yenphong.bacninh.gov.vn/news/-/details/22336/huyen-uy-yen-phong-thong-bao-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-11-ban-chap-hanh-trung-uong-ang-khoa-xii
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!