Văn bản quy phạm pháp luật

vv Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Số ký hiệu 216/ubnd-ktht Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/02/2024 Người ký Lưu Văn Mùi
Lĩnh vực VX File đính kèm
Nội dung vv Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI