Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, trong những năm gần đây, huyện Yên Phong đã phát động và triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc; từng bước tạo hiệu ứng và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.