Thống kê truy cập

Online : 6850
Đã truy cập : 131976894

Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình, tài liệu Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khoá XX

28/11/2023 08:36 Số lượt xem: 438

1. Thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XX.

2. Báo cáo Kinh tế-Xã hội.

3. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phụ lục gửi kèm.

4. Báo cáo đầu tư xây dựng.

4.1. Phụ lục 1.

4.2. Phụ lục 2.

4.3. Phụ lục 3.

4.4. Phụ lục 4.

4.5. Phụ lục 5.

4.6. Phụ lục 6.

4.7. Phụ lục 7.

4.8. Phục lục 8,9,10.

4.9. Xây dựng cơ bản xã 9 tháng năm 2023.

5. Báo cáo quản lý sử dụng đất đai.

Phụ lục 1.

Phụ lục 2.

6. Báo cáo bảo vệ môi trường.

Phụ lục

7. Tờ trình về KH tổ chức các kỳ họp năm 2024 

8. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát 2023

9. Tờ trình về Chương trình giám sát 2024

10. Báo cáo công tác HĐND năm 2023.

11. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ từ nguồn tiết kiệm chi năm 2022.

12. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

13. Tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2023.

14. Báo cáo công tác quản lý vốn đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024,

15. Tờ trình đề nghị bổ sung dự toán, hỗ trợ kinh phí năm 2023

16. Báo cáo của Viện kiểm soát.

17. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện.

18. Báo cáo của Thi hành án dân sự

19. Trả lời ý kiến cử tri.

20. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu và kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2024.

Phụ lục 1.

Phụ lục 2.

21. Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường.

Phụ lục gửi kèm

 

 

Sơn - Dũng