Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8130
Đã truy cập : 68063841

Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp giữa năm 2022 - HĐND huyện khoá XX

12/07/2022 09:05 Số lượt xem: 169

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2019; Căn cứ Chương trình các kỳ họp năm 2022 của HĐND huyện Yên Phong; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Sáu - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Cụ thể như sau:

A. NỘI DUNG KỲ HỌP:

I. Thông qua các báo cáo tại kỳ họp:

1. Báo cáo, Tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND huyện:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022;

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri;

1.3. Các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022:

- Báo cáo giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện;

- Báo cáo giám sát kết quả thực hiện một số nội dung chuyên đề:

+ Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của huyện;

+ Công tác quản lý đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Việc quản lý nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân xây dựng cho công nhân thuê.

1.4. Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện khoá XX năm 2023;

1.5. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

2. Các báo cáo, tờ trình của UBND huyện:

2.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022;

2.2. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021;

2.3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022;

2.4. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2022;

2.5. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022;

2.6. Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri tại phiên họp thường kỳ cuối năm 2021; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tới phiên họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2022;

2.7. Các nội dung chuyên đề:

- Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện năm 2022;

- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách huyện.

3. Các báo cáo của các cơ quan liên quan:

3.1. Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022;

3.2. Báo cáo công tác của Toà án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022;

3.3. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

3.4. Thông báo của UB.MTTQ huyện về việc tham gia xây dựng, giám sát chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những kiến nghị của MTTQ đối với HĐND và UBND huyện.

II. Thảo luận về các báo cáo, trả lời ý kiến cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp.

III. Thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ Sáu-HĐND huyện khóa XX.

B. THỜI GIAN, ĐIẠ ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP:

- Kỳ họp tổ chức vào 02 ngày: 19 & 20/7/2022;

- Địa điểm tại Hội trường trung tâm huyện (Khu đô thị mới thị trấn Chờ).

Văn phòng HĐND&UBND huyện