Thống kê truy cập

Online : 6305
Đã truy cập : 131962569

Tăng cường các biện pháp quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm

02/06/2016 16:59 Số lượt xem: 94
Chiều 30/5, tại Sở Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATVSTP tỉnh tổ chức hội nghị bàn biện pháp tăng cường quản lý, phối hợp giữa các ngành, các địa phương nhằm bảo đảm ATVSTP trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị.

          Trong thời gian qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATVSTP các cấp đã được củng cố và kiện toàn, năng lực quản lý trong lĩnh vực ATVSTP ở cả 3 cấp từng bước được nâng cao.

          Ngành Y tế quản lý tổng số 3.402 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Hiện đã có 85 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công thương đã hoàn thiện hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP. Trong năm 2015, ngành Nông nghiệp tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra và cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 100 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

          Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Ban Chỉ đạo về ATVSTP các cấp đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động thanh tra liên ngành về ATVSTP; các ngành chuyên môn tích cực kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý. Các đoàn thanh tra liên ngành cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra 165 cơ sở, trong đó 96 cơ sở đạt yêu cầu về VSATTP (đạt 58%), thực hiện xử lý xử phạt hành chính gần 82 triệu đồng. Thanh tra liên ngành cấp huyện và tuyến xã thực hiện thanh, kiểm tra 4.1250 lượt, 2.844 cơ sở bảo đảm yêu cầu về VSATTP, xử lý xử phạt hơn 101 triệu đồng. Các đoàn thanh tra chuyên ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tổng số  7.054 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tiến hành xử lý xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm với tổng số hơn 415 triệu đồng.

         Đến nay, qua 3 năm thực hiện Quyết định 101/2013/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số khó khăn, tồn tại, bất cập như: Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP còn chưa chặt chẽ; một số sở, ngành, UBND các huyện chưa thống kê danh sách các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý để làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP của sở, ngành, địa phương mình, dẫn đến tình trạng chồng chéo trong thanh, kiểm tra, cấp phép; công tác thanh, kiểm tra chưa được duy trì thường xuyên, hiệu lực các hoạt động thanh kiểm tra chưa cao…
         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phối hợp, đặc biệt là giữa các ngành trực tiếp quản lý về công tác bảo đảm ATVSTP là Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh nhằm đảm bảo nguyên tắc: Một đối tượng sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý Nhà nước về ATTP và quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tránh chồng chéo và đảm bảo không bỏ trống cơ sở, lĩnh vực được giao.

         Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSTP cấp huyện, xã, đồng thời thống nhất mô hình quản lý về ATVSTP ở các huyện; tăng cường công tác phối hợp trong thanh kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, trong đó lưu ý, việc thanh kiểm tra cần đảm bảo có kế hoạch cụ thể, tránh chồng chéo giữa các sở, ngành, địa phương. Các ngành thành viên thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo 4 lần/ năm để kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Nguồn CTTĐT tỉnh Bắc Ninh