Thống kê truy cập

Online : 5737
Đã truy cập : 131035978

Phòng Văn hóa và Thông tin

24/12/2015 07:42 Số lượt xem: 3358

1. Họ và tên: Nguyễn Thành Khôi

Chức vụ: Trưởng Phòng

Ngày tháng năm sinh: 04/10/1970

Quê quán: Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 10/7/1996

Ngày chính thức:10/7/1997

Số ĐT di động: 0912.056.190

Email: ntkhoi.yp@bacninh.gov.vn

 

2. Họ và tên: Lê Đăng Mạnh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Ngày tháng năm sinh: 28/11/1982

Quê quán: Thôn Đông – Tam Giang - Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Phố Mới - Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 06/10/2009

Ngày chính thức: 06/10/2010

Số ĐT di động: 0985.960.829

Email: ldmanh.yp@bacninh.gov.vn

Vị trí, chức năng:

Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Yên Phong có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện.

        Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng quản lý:

        1.1. Trình UBND huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        1.2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

        1.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        1.4. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

        1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

        1.6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

        1.7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

        1.8. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

        1.9. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của UBND huyện.

        2. Nhiệm vụ và quyền hạn riêng đối với lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

        2.1. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

        2.2. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện và các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng trên địa bàn huyện.

        2.3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn.

        3. Nhiệm vụ và quyền hạn riêng đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông:

        3.1. Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND huyện.

        3.2. Giúp UBND huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

        3.3. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của UBND huyện.

        3.4. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

        3.5. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

        4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

BBT