Thống kê truy cập

Online : 7483
Đã truy cập : 131026519

Phòng Tư pháp

24/12/2015 08:26 Số lượt xem: 6751

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Thạp

Chức vụ: Trưởng Phòng

Ngày tháng năm sinh: 01/12/1968

Quê quán: Thọ Khê - Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thọ Khê - Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

Ngày vào Đảng CSVN: 30/8/2000

Ngày chính thức: 30/8/2001

Số ĐT di động: 0912.291.237

Email: nvthap.yp@bacninh.gov.vn

 

Vị trí, chức năng:

        Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND Yên Phong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

        Phòng tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

        2. Trình UBND huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

        3. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

        4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của phòng.

        5. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

        a. Phối hợp xây dựng Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng;

        b. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về nội dung thẩm định đó theo quy định của pháp luật;

        c. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án Luật, Pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

        6. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

        a. Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn;

        b. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn;

        c. Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với UBND huyện và Sở Tư pháp.

        7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

        a. Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND các xã, thị trấn ban hành;

        b. Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

        8. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

        9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

        a. Tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được UBND huyện phê duyệt;

        b. Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện;

        c. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

        10. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, khu phố trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;

        11. Về chứng thực:

        a. Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

        b. Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

        c. Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.

        12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

        a. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn;

        b. Giúp UBND huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

        c. Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;

        d. Đề nghị UBND huyện quyết định việc thu hồi, huỷ bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND các xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

        13. Hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

        Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;

        Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

        14. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

        15. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp các xã, thị trấn.

        16. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

        17. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn về nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

        18. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

        19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp.

        20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

 

BBT