Thống kê truy cập

Online : 4759
Đã truy cập : 113745858

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/12/2015 08:20 Số lượt xem: 2881

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hợi

- Chức vụ: Trưởng Phòng .

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1983.

- Quê quán: Nguyệt Cầu- Tam Giang- Yên Phong- Bắc Ninh.

- Nơi cư trú: Nguyệt Cầu- Tam Giang- Yên Phong- Bắc Ninh.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 19/7/2011,                    Ngày chính thức 19/7/2012.

- Số điện thoại di động: 0912.369.927.

Email: nvhoi.yp@bacninh.gov.vn

 

2. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hưng

 

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Ngày, tháng, năm sinh: 29/4/1988.

- Quê quán:  Thôn Xuân Viên, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Phố Hoài Thanh, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 17/5/2012,                  Ngày chính thức 17/5/2013.

- Số điện thoại di động: 0978.375.288.

- Email: nthung.yp@bacninh.gov.vn

 

Vị trí, chức năng:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND  huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xó nông, lâm, thủy sản gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn.

Phòng Nông nghiệp &PTNT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biờn chế và cụng tỏc của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn để UBND huyện trình HĐND huyện thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên đại bàn.

5. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thóat nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND các cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triên nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản; lâm sản, thủy sản; phát triển ngành, nghề, làng nghê nông thôn.

7. Đầu mối tổ chức phối hợp và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện về việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.

8. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp đề khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyờn đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

9. Quản lý các hoạt dộng dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

10. Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

11. Giúp UNBD huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

12. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phũng theo quy định của pháp luật.

13. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phóng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham mưu chỉ đạo việc phũng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

15. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của UBND huyện và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỹ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của  pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

18. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

BBT