Thống kê truy cập

Online : 7441
Đã truy cập : 131026634

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

24/12/2015 07:32 Số lượt xem: 3603

 

1. Họ và tên: Nghiêm Trọng Tuệ

Chức vụ:  HUV. Trưởng phòng Lao động TB-XH 

Quê quán: Lương Cầm - Dũng Liệt - Yên Phong - Bắc Ninh

Nơi cư trú: Phố Mới - Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

Số ĐT di động: 0222.388.1686   0915100465  

Email: nttue.yp@bacninh.gov.vn

2. Họ và tên: Mẫn Đức Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Điện thoại: 0987.126.696

Email: mdtuan.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 08/11/1980

Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

SĐT: 0987126696

 

3. Họ và tên: Đặng Thị Nga

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: ntnga.yp@bacninh.gov.vn

SĐT: 0917747469

Vị trí, chức năng:

        Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Yên Phong, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

        Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

        3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

        4. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

        5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

        6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

        7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

        8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách  xã hội.

        9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

        10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

        11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

        12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

        13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

        14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

BBT