Thống kê truy cập

Online : 6804
Đã truy cập : 138203180

Giới thiệu chung UBND huyện

08/10/2016 20:36 Số lượt xem: 2703

1. Ảnh

2. Trụ Sở

Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

3. Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện

+ 12 phòng chuyên môn

- Văn phòng HĐND-UBND

- Phòng Nội vụ

- Phòng Giáo dục& Đào tạo

- Phòng Văn hóa & Thông tin

- Phòng Tài chính-Kế hoạch

- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

- Phòng Công thương

- Phòng Lao động, thương binh & Xã hội  

- Phòng Y Tế

- Phòng Tư pháp

- Phòng Tài nguyên & Môi trường

- Thanh tra

+ 08 đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội

- Đài phát thanh

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao

- Trung tâm dạy nghề

- Trạm khuyến nông

- Ban quản lý các khu công nghiệp

- Ban quản lý các dự án xây dựng

- Hội người mù

- Hội chữ thập đỏ