Thống kê truy cập

Online : 5060
Đã truy cập : 131031159

Di tích lịch sử văn hóa

08/10/2016 19:36 Số lượt xem: 4961

DANH MỤC DI TÍCH XẾP HẠNG HUYỆN YÊN PHONG

(TÍNH ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2016)

 

STT

Tên di tích

Tên xã

Số quyết định

I

DI TÍCH CẤP BỘ (37)

 

 

1

Đình, đền, chùa Thọ Đức

thôn Thọ Đức, xã Tam Đa

Số 34 VH/QĐ, ngày 9/1/1990

2

Đền, đình, chùa Chân Lạc

thôn Chân Lạc, xã Dũng Liệt

Số 34-VH/QĐ, ngày 9/1/1990

3

Đình Mẫn Xá

thôn Mẫn Xá, xã Long Châu

Số 34-VH/QĐ, ngày 9/1/1990

4

DTLS phòng tuyến sông Như Nguyệt (chùa Bồ Vàng- bến sông Như Nguyệt, đền Xà - Ngã ba Xà)

xã Tam Giang

Số 28-VH/QĐ, ngày 18/1/1988

5

Cụm di tích xã Yên Phụ (Đền Nỳi-Nỳi Đồn-Cỏnh Đồng Dinh, Điếm Trung Quõn-Cầu Gạo)

Thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ

Số 28-VH/QĐ, ngày 18/1/1988

6

Đền, chùa Phấn Động

thôn Phấn Động, xã Tam Đa

Số 28-VH/QĐ, ngày 18/1/1988

7

Di tích huyện Yên Phong

(đền Vọng Nguyệt – bến Bà)

Huyện Yên Phong

Số 28-VH/QĐ, ngày 18/1/1988

8

Đình làng Quan Đình

thôn Quan Đình, x.Văn Môn

Số 28-VH/QĐ, ngày 18/1/1988

9

Đình, đền, nghè, chùa làng Đại Lâm

thôn Đại Lâm, xã Tam Đa

Số 100-VH/QĐ, ngày 21/1/1989

10

Đền, chùa Ngô Xá

thôn Ngô Xá, xã Long Châu

Số 100-VH/QĐ, ngày 21/1/1989

11

Đình Đông Mai

thôn Đông Mai, xã Tr.Nghĩa

Số 34-VH/QĐ, ngày 9/1/1990

12

Đền Đại Tư Mã

làng Quan Độ, xã Văn Môn

Số 74-VH/QĐ, ngày 2/2/1993

13

Đình Phú Mẫn

làng Phú Mẫn, T.trấn Chờ

Số 295-QĐ/BT, ngày 12/2/1994

14

Chùa Phú Mẫn

làng Phú Mẫn, T.trấn Chờ

Số 295-QĐ/BT, ngày 12/2/1994

15

Đình, đền Đông Xá

thôn Đông Xá, xã Đông Phong

Số 372-QĐ/BT, ngày 10/3/1994

16

Đền Chi Long

thôn Chi Long,xã Long Châu

Số 1568 QĐ/BT, ngày 20/4/1995

17

Đền thờ Nghiêm Kế

thôn Quan Độ, xã Văn Môn

Số 1568 QĐ/BT, ngày 20/4/1995

18

Đình Lạc Nhuế

thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa

Số51/2001/QĐ-BVHTT, ngày 27/12/2001

19

Đình Ngô Nội

thôn Ngô Nội, xã Tr.Nghĩa

Số51/2001/QĐ-BVHTT,ngày 27/12/2001

20

Đình Xà Đông

làng Xà Đông, xã Tam Giang

Số 12/2005/QĐ-BVHTT, ngày 17/3/2005

21

Chùa Vọng Nguyệt (Chùa Khai Nghiêm)

Làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang

Số 35/QĐ-BVHTT, ngày 22/8/2005

22

Đình Tiên Trà

làng Tiên Trà, xã Trung Nghĩa

Số 829/QĐ-BVHTTDL, ngày 3/3/2009

23

Đình Phù Lưu

Làng Phù Lưu, xã Trung Nghĩa

Số 271/QĐ-BVHTTDL, ngày 2/2/2012

24

Mộ và đền thờ tiến sỹ Nguyễn Duy Thức

thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang

Số 1263/QĐ-BVHTTDL, ngày 26/4/2014

25

Nhà thờ 5 tiến sĩ họ Ngô

thôn Vọng Nguyệt,Tam Giang

Số 4481/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/12/2015

Cấp tỉnh 20/01/1998

II

DI TÍCH CẤP TỈNH (46)

Tên xã

Số quyết định

1

Đình, đền, chùa Phong Xá

thôn Phong Xá, x.Đông Phong

Số 122/UB, ngày 14/2/1992

2

Nhà thờ chi họ Trần

thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ

Số 632/QĐ-CT, ngày 6/7/2000

3

Chùa Yên Phụ, miếu Bạch Kê

thôn An Ninh, xã Yên Phụ

Số 161/QĐ-CT, ngày 8/2/2002

4

Nhà thờ hai vị quận công họ Nguyễn

thôn Chi Long,xã Long Châu

Số 136/QĐ-CT, ngày 29/1/2003

5

Đền thờ Thám hoa Nguyễn Hữu Nghiêm

thôn Thọ Khê, xã Đông Thọ

Số 229/QĐ-CT, ngày 10/3/2003

6

Đền thờ ông tổ nghề ép dầu

thôn Đông, xã Tam Giang

Số 138/QĐ-CT, ngày 29/1/2003

7

Đình Yên Vỹ

thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến

Số 114/QĐ-CT, ngày 20/1/2004

8

Đình Nghiêm Xá

thôn Nghiêm Xá, T.trấn Chờ

Số 235/QĐ-CT, ngày 20/2/2004

9

Đình làng Bằng Lục

làng Bằng Lục, xã Thụy Hòa

Số 286/QĐ-UBND, ngày 28/6/2007

10

Đình làng Trác Bút

làng Trác Bút, T.trấn Chờ

Số 932/QĐ-CT, ngày 6/6/2005

11

Đình làng Đông Xuyên

làng Đông Xuyên,x.Đông Tiến

Số 930/QĐ-CT, ngày 6/6/2005

12

Đình làng Thiểm Xuyên

làng Thiểm Xuyên,x.Thụy Hòa

Số 931/QĐ-CT, ngày 6/6/2005

13

Nhà thờ gia tộc Nguyễn Thúy Doanh

thôn Quan Đình, xã Văn Môn

Số 929/QĐ-CT, ngày 6/6/2005

14

Đền Như Nguyệt

làng Như Nguyệt, xã Tam Giang

Số 1372/QĐ-UBND, ngày 25/10/2006

15

Đình làng Nguyệt Cầu

làng Nguyệt Cầu, xã Tam Giang

Số 1376/QĐ-UBND, ngày 25/10/2006

16

Đình làng Thân Thượng

làng Thân Thượng, xã Yên Trung

Số 286/QĐ-UBND, ngày 28/6/2007

17

Đình làng Đông Tảo

làng Đông Tảo, xã Thụy Hòa

Số 287/QĐ-UBND, ngày 28/6/2007

18

Nhà cổ dân gian- từ đường họ Lê Danh

thôn Xà Đông, xã Tam Giang

Số1113/QĐ-UBND, ngày 16/8/2007

19

Đình Trung Bạn

làng Trung Bạn, T.trấn Chờ

Số 61/QĐ-UBND, 15/1/2009

20

Đình Vọng Nguyệt

làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang

Số 61/QĐ-UBND, ngày15/1/2009

21

Đình Đông Yên

làng Đông Yên, xã Đông Phong

Số 61/QĐ-UBND, ngày15/1/2009

22

Đình làng Yên Tân

thôn Yên Tân, xã Hoà Tiến

Số 1489/QĐ-UBND, ngày 05/10/2009

23

Đình làng Quan Độ

thôn Quan Độ, xã Văn Môn

Số 1489/QĐ-UBND, ngày 05/10/2009

24

Nhà thờ họ Lê Duy

thôn Phương La Đông, xã Tam Giang

Số 1489/QĐ-UBND, ngày 05/10/2009

25

Chùa làng Đông Xuyên

(Sùng Khánh tự)

thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến

Số 97/QĐ-UBND, ngày 18/01/2010

26

Đình làng Trần Xá

thôn Trần Xá, xã Yên Trung

Số 43/QĐ-UBND, ngày 18/01/2011

27

Đình làng Yên Từ

thôn Yên Từ, xã Trung Nghĩa

Số 41/QĐ-UBND, ngày 18/01/2011

28

Đình Xuân Cai

thôn Xuân Cai, xã Yên Trung

Số 934/QĐ-UBND, 4/8/2011

29

Chùa Thiên Tích

Thôn Đại Lâm, xã Tam Đa

Số 1160/QĐ-UBND, ngày 30/8/2012

30

Nhà thờ họ Lê Lục Chi

Thôn Đông, xã Tam Giang

Số 1160/QĐ-UBND, ngày 30/8/2012

31

Đình Yên Hậu

Thôn Yên Hậu, xã Hòa Tiến

Số 1626/QĐ-UBND, ngày 21/12/2012

32

Đình làng Như Nguyệt

Thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang

Số 1626/QĐ-UBND, ngày 21/12/2012

33

Từ đường TS Chu Văn Nghị

Thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ

Số 1196/QĐ-UBND, ngày 22/10/2013

34

Am Phổ Quang

Thôn Trác Bút, thị trấn Chờ

Số 126/QĐ-UBND, ngày 12/2/2014

35

Đình làng Thọ Khờ

Làng Thọ Khê, xã Đông Thọ

Số 1008/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

 

 

 

 

36

Đình làng Ô Cách

Thôn Ô Cách, xã Đông Tiến

Số 1008/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

37

Đền làng Ô Cách

Thôn Ô Cách, xã Đông Tiến

Số 1008/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

38

Đình làng Yên Phụ

Làng Yên Phụ, xã Yên Phụ

Số 1008/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

39

Đình làng Phù Xá

Làng Phù Xá, xã Văn Môn

Số 127/QĐ-UBND, ngày 9.2.2015

40

Đình làng Đông Bích

Thôn Đông Bích, xã Đông Thọ

Số 1048/QĐ-UBND, ngày 17/9/2015

41

Đền Tó

Thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn

Số 1048/QĐ-UBND, ngày 17/9/2015

42

Từ đường Nguyễn Trung

Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang

Số 1399/QĐ-UBND, ngày 18/11/2015

43

Đình, đền Tướng Quốc (Quốc Tướng linh từ)

Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn

Số 341/QĐ-UBND, ngày 24/03/2016