Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8278
Đã truy cập : 68084699

Các báo cáo thông qua kỳ họp giữa năm 2022 - HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

30/06/2022 13:56 Số lượt xem: 356

1. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND huyện.

2. Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 .

3. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Phụ lục kèm theo.

4. Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm.

Phụ lục kèm theo.

5. Báo cáo của Chi cụ thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

6. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

7. Báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

8. Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện một số nội dung chuyên đề trên địa bàn huyện Yên Phong.

9. Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện.

10. Trả lời ý kiến cử tri của các Sở, ngành của tỉnh.

11. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về dự kiến chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện.

12. Dự kiến phân tổ thảo luận kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX.

13. Báo cáo tổng hợp và trả lời ý kiến trả lời cử tri phản ánh đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX.

14. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

15. Dự thảo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND20

16. Dự thảo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND20

17. Dự thảo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND20

      Phụ lục 1 kèm theo Dự thảo Nghị quyết

      Phụ lục 2 kèm theo Dự thảo Nghị quyết

18. Dự thảo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND20

19. Dự thảo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND20

20. Dự thảo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND20

21. Dự thảo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND20

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện