Thống kê truy cập

Online : 4047
Đã truy cập : 138198837

Bộ kế hoạch thực hiện công tác PCTN huyện Yên Phong

19/02/2024 13:41 Số lượt xem: 517

UBND huyện Yên Phong thông báo kế hoạch  thực hiện công tác PCTN  huyện Yên Phong (Từ năm 2023)

I. UBND huyện Yên Phong thông báo kế hoạch  thực hiện công tác PCTN  huyện Yên Phong năm 2023.

1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật

2. Kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

4. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật

5. Luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức

6. Tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

7. Tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ

8. Thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích

9. Thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg

10. Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác PCTN 2023

II. UBND huyện Yên Phong thông báo kế hoạch  thực hiện công tác PCTN  huyện Yên Phong năm 2024.

1. Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

2. Kế hoạch Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật ...

3. Kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

5. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật

6. Luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức

7. Tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

8. Tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ

9. Thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích

10. Thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg

 

Văn phòng HĐND-UBND