Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6548

Đã truy cập : 44010401

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2020 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

30/06/2020 15:10 Số lượt xem: 306
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2020 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

UBND huyện Yên Phong xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2020 của huyện Yên Phong với những nội dung chính sau: 

Chi tiết tại link dưới: 

/documents/22336/24676986/d%E1%BB%B1+th%E1%BA%A3o+BC+n%C3%B4ng+th%C3%B4n+m%E1%BB%9Bi/5f79d84c-f3b1-42d4-a1e8-18289d9b174b

Văn phòng HĐND - UBND huyện Yên Phong