Thường trực Huyện uỷ

Thường trực HĐND huyện

Thường trực UBND huyện

Văn phòng HĐND&UBND

Phòng Nội vụ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Phòng Tư pháp

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng Tài Nguyên và Môi trường

Thanh tra huyện

Công an huyện

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Ban Quản lý các Dự án xây dựng

Phòng Y tế

Huyện Yên Phong